Xây dựng lộ trình giám sát tài chính các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội (09:19 10/04/2020)


HNP - Ngày 9/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND, triển khai giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố năm 2020.

Theo kế hoạch, UBND thành phố giao các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, NN&PTNT, Cục Thuế thành phố và các sở, ngành chức năng liên quan là cơ quan thực hiện giám sát. Đối tượng giám sát gồm các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố.

Căn cứ thực hiện giám sát tài chính: Quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính doanh nghiệp. Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm và 5 năm của doanh nghiệp, mục tiêu giám sát trong từng thời kỳ do cơ quan đại diện chủ sở hữu xây dựng đối với từng doanh nghiệp.

Cùng với đó, giám sát báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp đã được kiểm toán độc lập và được Hội đồng thành viên thông qua; báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính quý, báo cáo nghiệp vụ định kỳ và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý nhà nước. Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại doanh nghiệp của các cơ quan chức năng đã công bố theo quy định hoặc đã gửi bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. Các thông tin, tài liệu có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Phương thức giám sát trực tiếp: Các sở, ngành liên quan giám sát trực tiếp tại doanh nghiệp thông qua các tài liệu, chứng từ, hồ sơ lưu giữ tại doanh nghiệp. Còn phương thức giám sát gián tiếp, Sở Tài chính là đầu mối tổng hợp kết quả giám sát gián tiếp thông qua: Các báo cáo tài chính, thống kê, và các báo cáo khác của các doanh nghiệp nhà nước; báo cáo tổng hợp giám sát của các sở, ngành được UBND thành phố phân công tại Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật