Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong thi hành, áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính (10:54 09/04/2020)


HNP - Đây là một mục đích xuyên suốt trong Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, ban hành ngày 8/4, triển khai thi hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP, ngày 12/02/2020, của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, trong quý II, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tổ chức quán triệt phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.

Trong năm 2020, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nội dung Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ. Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Hằng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND thành phố ban hành kế hoạch, quyết định kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính hằng năm trên địa bàn thành phố; hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tổ chức kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 6 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hoạt động kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật