Bám sát, đánh giá đúng thực tiễn tình hình phòng, chống tham nhũng (21:20 01/04/2020)


HNP - Đây là yêu cầu trong Kế hoạch số 72/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, ban hành ngày 31/3, triển khai tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo tập trung tổ chức tổng kết toàn diện việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020. Trong đó tập trung kiểm điểm, đánh giá việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Chương trình. Căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu và thành tích đạt được trong giai đoạn 2016-2020, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức bình xét và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020.

Thông qua tổng kết nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; những mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung chương trình đã làm được, chưa làm được; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Qua đó, rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện chương trình giai đoạn 2021 - 2025, điều chỉnh bổ sung Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm cho phù hợp với tình hình thực tế. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020.

UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức tổng kết được tiến hành nghiêm túc từ cơ sở, bám sát thực tiễn tình hình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng thời gian quy định…

* Cùng ngày UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1082/UBND-NC, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2025/VPCP-NC, ngày 17/3/2020, của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn của Văn phòng Chính phủ; các nội dung kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV tại Công văn số 2276/UBTP14, ngày 26/12/2019, về việc đề nghị chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND thành phố nội dung tại điểm 4, mục I, Công văn số 2276/UBTP14, ngày 26/12/2019, của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV.

Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND thành phố các nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố tại mục I và mục II, Công văn số 2276/UBTP14, ngày 26/12/2019, của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật