Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (09:10 21/11/2019)


HNP - Ngày 14-11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6606/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Theo đó, để triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an Thành phố chủ trì tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong Công an Thành phố, cán bộ, công chức và nhân dân. Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công an Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý, chuyên môn trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thi hành án dân sự Thành phố, quận, huyện, thị xã; báo cáo viên pháp luật Thành phố, quận, huyện, thị xã và các hình thức phù hợp để tuyên truyền đến CB, CC, VC và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố,