Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (09:10 21/11/2019)


HNP - Ngày 14-11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6606/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Theo đó, để triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an Thành phố chủ trì tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong Công an Thành phố, cán bộ, công chức và nhân dân. Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công an Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý, chuyên môn trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thi hành án dân sự Thành phố, quận, huyện, thị xã; báo cáo viên pháp luật Thành phố, quận, huyện, thị xã và các hình thức phù hợp để tuyên truyền đến CB, CC, VC và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố cân đối, hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Thành phố, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ theo kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt; Hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành trong ngành mình.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho các hội viên và quần chúng nhân dân.

Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, điều kiện, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.


Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát VBQPPL có liên quan đến thi hành án hình sự để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề xuất ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự, gửi kết quả rà soát về Công an Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Thời gian hoàn thành: Tháng 12-2019.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật