Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (11:28 24/07/2019)


HNP - Ngày 22/7, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 3100/UBND-TKBT về việc thực hiện Thông báo số 2070-TB/TU, ngày 5/7/2019, của Thành ủy về Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, UBND Thành phố chỉ đạo giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo quy định. Chú trọng công tác chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định. Công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp, chủ động, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, trách nhiệm, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tranh thủ ý kiến góp ý của các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức và nhân dân Thủ đô đảm bảo chất lượng, tiến độ. Làm tốt công tác đánh giá, dự báo sát tình hình, trên cơ sở đó đề ra định hướng, giải pháp hiệu quả, khả thi. Hoàn thành và nghiệm thu kết quả các đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20 của Thành ủy, làm cơ sở và luận cứ khoa học để xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức, cán bộ và nhân dân; chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thông chính trị”. Đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Tăng cường lãnh đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó đề cao vai trò người đứng đầu các cấp, các ngành theo tinh thần Nghị quyết số 15, Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy; tăng cường kiểm tra phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực. Đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; xử lý nghiêm vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hàng tháng, làm cơ sở đánh giá kết quả công tác năm, đánh giá đúng cán bộ để chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn để đạt mức tăng trưởng kinh tế đã đề ra, đặc biệt là công tác xây dựng cơ bản, phân tích nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý cụ thể. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. Đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp về thủ tục đâu tư và giải phóng mặt bằng; giao trách nhiệm và tiến độ cụ thể cho các đơn vị liên quan, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung này, báo cáo UBND Thành phố.

Giao các sở, ngành: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Y tế; Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô căn cứ lĩnh vực phụ trách: Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn, các dự án xử lý nước thải trong cụm công nghiệp. Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên trái phép, nhất là khai thác cát. Tiếp tục xây dựng NTM, hoàn thành chỉ tiêu có thêm 30 xã đạt chuẩn NTM năm 2019. Quan tâm phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tăng cường tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người; các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Hà Nội đăng ký tham gia mạng lưới “Thành phố Sáng tạo” của UNESCO.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật