Tập trung cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (21:11 25/04/2019)


HNP - Ngày 22/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND, triển khai cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố năm 2019.

Theo kế hoạch, đi đôi với tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại địa bàn dân cư; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh Về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của UBND cấp xã, UBND cấp huyện, UBND thành phố chỉ đạo làm tốt công tác kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Theo đó, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để người dân biết, thực hiện giám sát. Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm; kết quả xử lý các hành vi, cá nhân, tổ chức tham nhũng; khắc phục các tồn tại về công tác phòng chống tham nhũng của thành phố, của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cải thiện lòng tin của người dân đối với nỗ lực phòng chống tham nhũng của thành phố.

Bên cạnh đó, thực hiện công khai kết quả các chỉ số đánh giá, xếp hạng trong nội bộ thành phố (Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số phòng chống tham nhũng, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền, Chỉ số đánh giá năng lực điều hành...). Công khai cụ thể kết quả công tác phòng chống tham nhũng, các trường hợp xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

Tăng cường các kênh tiếp nhận thông tin, nắm bắt ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính, của công chức. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có cơ chế bảo vệ người dân khi thực hiện việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ; thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CB, CC, VC. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, chống phiền hà sách nhiễu trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục, cấp phép xây dựng, các nội dung liên quan đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị...

Tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công vụ, việc giải quyết TTHC để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách; xử lý mức độ tăng nặng hơn đối với hành vi, hiện tượng bị báo chí, người dân phát hiện.

Tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng CC, VC, người lao động vào cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng và các công tác khác về quản lý CC, VC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác tuyển dụng… Ngoài ra, UBND thành phố chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; cải thiện chất lượng các dịch vụ công ích thiết yếu cấp cơ sở; làm tốt công tác quản trị môi trường, quản trị điện tử…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật