HNP - Ngày 25/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 25/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố về một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1518/UBND-NC về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có Thông báo số 229/TB-VP nêu kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2022 và Trưởng ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 tại phiên họp lần thứ nhất. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1557/UBND-KT về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem