HNP - Ngày 14/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 20/KH-UBND về phục hồi và phát triển ngành công nghiệp xây dựng tại thành phố Hà Nội.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 54/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem