HNP - Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1793/QĐ-UBND về việc Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Project Vietnam Foundation tài trợ cho Bệnh viện Tim Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ khảo sát, nghiên cứu khả thi Dự án Chợ đầu mối quốc tế nông sản tại thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1769/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ Bí mật nhà nước thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem