HNP - Ngày 30/11, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/11, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 4022/UBND-KTN về việc triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 25/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 303/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/11,UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4687/QĐ-UBND về công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội và tốp 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND về triển khai Chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem