HNP - Ngày 24/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1557/UBND-KT về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1509/UBND-NC về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1538/UBND-NC về việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1698/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1468/UBND-KSTTHC về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem