Quán triệt kịp thời, đầy đủ chính sách, pháp luật về công tác thống kê (09:56 30/06/2022)


HNP - Ngày 27/6, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, người đứng đầu chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thống kê để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, mỗi địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và những người làm công tác thống kê.
 
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thống kê của các tổ chức, cá nhân; cung cấp thông tin thống kê và tạo điều kiện để cơ quan thống kê thu thập, tổng hợp, phổ biến các báo cáo, số liệu thống kê chất lượng, sát tình hình thực tiễn, góp phần quan trọng để các cấp ủy, chính quyền tham khảo, sử dụng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
 
Người đứng đầu chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê để tổ chức tốt các hoạt động như: Tích cực chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính cho ngành Thống kê; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương theo đúng quy định; phối hợp thực hiện các cuộc điều tra thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo địa phương và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.
 
Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phân công. Xây dựng hệ thống báo cáo điện tử từ sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đồng bộ, thông suốt với hệ thống thống kê tập trung bảo đảm thu thập thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành nhanh của lãnh đạo các cấp trung ương và địa phương.
 
Kiện toàn, củng cố, bố trí nhân lực làm công tác thống kê sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và chức danh công chức văn phòng - thống kê chuyên trách thuộc UBND cấp xã ổn định, phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định…
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về thống kê; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thống kê trên địa bàn thành phố để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thống kê đối với mọi tổ chức, cá nhân vi phạm…

ctub-09-2022_signed.pdf


Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t