Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục (14:23 27/06/2022)


HNP - Ngày 20/6, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 196/BC-UBND về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố.  

Theo đó, 100% sở, ngành và UBND cấp huyện của Thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố là 481 đơn vị, đã cắt giảm so với năm 2015 là 29,2%.
 
Đối với việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, năm nay, thành phố được giao 11.639 biên chế hành chính, 132.935 biên chế sự nghiệp, bảo đảm đúng số lượng giao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Nghị quyết của HĐND thành phố.
 
Thành phố cũng tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ đợt 1 năm 2022 đối với 8 trường hợp; đợt 2 năm 2022 đối với 8 trường hợp.
 
Về việc trên, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã thành lập Đoàn giám sát, tập trung giám sát việc thực hiện tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố năm 2022; công tác sắp xếp bộ máy, biên chế công chức và hoạt động của UBND các phường thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội.
 
Điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nay là Hà Nội tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở, các chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t