Chủ động kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện (12:52 01/08/2021)


HNP - Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2429/UBND-NC về triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL, Công văn số 2232/BTP-PBGDPL ngày 8/7/2021 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg; Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND thành phố về việc thành lập Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố Hà Nội, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp đến cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý; tăng cường thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hội đồng Phối hợp PBGDPL và mục đích, ý nghĩa ban hành, nội dung cơ bản của Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg.
 
Trên cơ sở quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận, huyện, thị xã tại địa phương.
 
Căn cứ vào Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND thành phố và yêu cầu thực tiễn của địa phương, tiến hành rà soát, quyết định thành phần, số lượng thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL, trong đó, đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng phòng Tư pháp làm Phó Chủ tịch Hội đồng, bảo đảm thời hạn kiện toàn theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg và hiệu quả hoạt động của Hội đồng.
 
Bên cạnh đó, quan tâm bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất để phục vụ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận, huyện, thị xã tại địa phương.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t