Thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 (21:23 04/06/2021)


HNP - Ngày 3/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, UBND thành phố triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành 24 chỉ tiêu trong giai đoạn 2021-2030, trong đó có 7 chỉ tiêu về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em; 7 chỉ tiêu về bảo vệ trẻ em; 7 chỉ tiêu về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; 3 chỉ tiêu về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.
 
Bảo đảm việc lồng ghép và gắn các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm của địa phương, đơn vị... là một trong những giải pháp được UBND thành phố chỉ đạo thực hiện chương trình hành động này.
 
UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung trên. Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội là cơ quan Thường trực chương trình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu được xác định trong kế hoạch; đưa và lồng ghép các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội vào kế hoạch của ngành hằng năm.
 
Các sở, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao xây dựng lồng ghép và tổ chức thực hiện các hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch để báo cáo kết quả thực hiện với UBND thành phố Hà Nội và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội theo quy định.
 
UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, rà soát việc bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em và tai nạn, thương tích trẻ em; chỉ đạo xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em trên địa bàn…

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t