Triển khai một số nhiệm vụ về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (20:56 14/05/2021)


HNP - Ngày 13/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan xây dựng và thực hiện giải pháp bảo đảm phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đối với TTHC thuộc phạm vi giải quyết của thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 19 và Điều 23 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Rà soát các nhóm TTHC liên thông, TTHC thuộc danh mục ưu tiên thực hiện đã được phê duyệt; đơn giản hóa thành phần hồ sơ thông qua đánh giá các nguồn dữ liệu đã có và mức độ sẵn sàng tích hợp, cung cấp thông tin trong quá trình giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; đơn giản hóa quy trình, thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác của TTHC trên cơ sở ứng dụng CNTT trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC; xác định giải pháp nghiệp vụ giải quyết TTHC.
 
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và cơ quan có liên quan xác định giải pháp định danh, mức độ bảo đảm an toàn của các phương thức xác thực điện tử; giải pháp tích hợp, chia sẻ, khai thác thông tin với các nguồn dữ liệu, dịch vụ công có liên quan và các giải pháp kỹ thuật khác; cung cấp thủ TTHC trên môi trường điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về giao diện, truy cập, tương tác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, lưu trữ, bảo mật theo quy định; thực hiện việc kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của thành phố trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
 
Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử theo quy định và đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC. Kết quả rà soát, đánh giá là cơ sở để Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo nâng cao chất lượng cung cấp TTHC trên môi trường điện tử. Thời gian thực hiện nhiệm vụ này, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả rà soát vào tháng 6, tháng 12 hằng năm.
 
Các Sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát TTHC đáp ứng các tiêu chí lựa chọn quy định tại Điều 21 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đề xuất danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, đối tượng chịu tác động và trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, ra quyết định, trong đó xác định rõ thời gian, lộ trình thực hiện và việc xây dựng, vận hành, khai thác. Thời gian thực hiện, định kỳ trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành 6 tháng/lần.
 
Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành phối hợp Văn phòng Chính phủ rà soát và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục những TTHC, nhóm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố ưu tiên thực hiện. Thời gian thực hiện, theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.
 
Các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã công khai danh mục TTHC thực hiện trên môi trường điện tử trên Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội; thời gian thực hiện thường xuyên.
 
Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố trên môi trường điện tử trên cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ; thời gian thực hiện thường xuyên.
 
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tham mưu, đôn đốc và kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin đối với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin “một cửa” cấp tỉnh theo các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng; thực hiện ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định.
 
Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND thành phố, Công an thành phố và các đơn vị liên quan quản lý, bảo vệ, định kỳ kiểm tra, rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa dùng chung 3 cấp của thành phố, bảo đảm hoạt động tin cậy, liên tục, an toàn, kịp thời khắc phục sự cố của hệ thống khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t