Đẩy mạnh tuyên truyền về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội (10:32 13/05/2021)


HNP - Ngày 12/5, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐPHPBGDPL về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, các cấp, các ngành thành phố tổ chức tuyên truyền về nội dung trên đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng quy định phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên tuyên truyền kết quả triển khai thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14, Nghị định số 32/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, triển khai. Tuyên truyền, phổ biến những sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay, những tấm gương cá nhân, tập thể triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP trên địa bàn thành phố.
 
Hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua cuộc họp, hội nghị, giao ban tại cơ quan, đơn vị; trên website, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố; cổng thông tin điện tử của thành phố; trên báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan tại nơi công cộng và các hình thức phù hợp khác.
 
Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ từng sở, ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung trên. Trong đó, Sở Tư pháp là Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện.
 
Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn, triển khai thi hành; kết quả và tình hình thi hành các văn bản này đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên đăng tải nội dung, tình hình và kết quả triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương trên cổng, trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố.
 
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, chú trọng hình thức tuyên truyền qua cuộc họp giao ban, qua cổng, trang thông tin điện tử của UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và hệ thống truyền thanh cơ sở... Chú trọng nhân rộng những mô hình có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, những mô hình, cách làm hay trong quá trình triển khai thi hành, đặc biệt là những mô hình mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, những tấm gương cá nhân, tập thể triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14, Nghị định số 32/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn triển khai, thi hành trên địa bàn thành phố…

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t