Xử lý các khoản tạm ứng từ ngân sách cho các dự án kéo dài qua nhiều năm chưa có khối lượng thu hồi (12:09 13/04/2021)


HNP - Ngày 9/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1036/UBND-KT về  thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tại Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 31/12/2020 về kết quả giám sát việc xử lý các khoản tạm ứng từ ngân sách thành phố cho các dự án kéo dài qua nhiều năm chưa có khối lượng thu hồi.

Theo đó, đối với UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ đầu tư; ban quản lý dự án các dự án cấp thành phố thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ việc nhà thầu sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, không để nhà thầu chiếm dụng vốn ngân sách nhà nước; phối hợp chặt chẽ với cơ quan kho bạc nhà nước nơi giải ngân trong việc kiểm soát thanh toán và thu hồi tạm ứng.
 
Phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch rà soát chi tiết các dự án có số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi theo danh mục các dự án kéo dài qua nhiều năm chưa có khối lượng thu hồi để xác định cụ thể biện pháp, thời hạn hoàn thành việc thu hồi hoặc trách nhiệm cá nhân liên quan và giải pháp truy thu các khoản tạm ứng; tổng hợp kết quả rà soát, gửi Kho bạc Nhà nước Hà Nội trước ngày 30/4/2021. Riêng đối với các dự án thực hiện dở dang do đình hoãn, giãn tiến độ, dừng triển khai hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư, các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án cấp thành phố báo cáo bổ sung tình hình triển khai và các kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày trước ngày 30/4/2021. Thực hiện đúng chế độ báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo quy định của Bộ Tài chính.
 
Đối với Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể với các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án cấp thành phố để đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thu hồi tạm ứng theo đúng quy định của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát chi tiết các dự án có số dư tạm ứng quá hạn để xác định cụ thể nguyên nhân và biện pháp xử lý… Thực hiện đúng chế độ báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo quy định của Bộ Tài chính.
 
Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án cấp thành phố về các dự án thực hiện dở dang do đình hoãn, giãn tiến độ, dừng triển khai hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện. Nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố trong việc giao chủ đầu tư, đấu thầu, biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư, các nhà thầu chây ỳ trong công tác thu hồi tạm ứng ngân sách.
 
UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở: Nội vụ, Tài chính triển khai nhiệm vụ nêu trên. Đối với các dự án thuộc ngân sách các quận, huyện, thị xã, các địa phương chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và cơ quan kho bạc nhà nước trên địa bàn thực hiện rà soát, báo cáo tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo quy định của Bộ Tài chính…

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t