Phê duyệt Điều lệ Hội Sân khấu Hà Nội và Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội (10:06 07/04/2021)


HNP - Ngày 05/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sân khấu Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sân khấu Hà Nội đã được Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội Sân khấu Hà Nội thông qua ngày 29/12/2020. Cụ thể, Hội Sân khấu Hà Nội - Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Stage Artists Association - có biểu tượng (logo) được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Hội Sân khấu Hà Nội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hiện đang sinh sống, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội; hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu, lý luận phê bình, đào tạo, biểu diễn sân khấu; tự nguyện tuân thủ đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội Sân khấu nhằm mục đích tổ chức, tập hợp và đoàn kết, khuyến khích hội viên hoạt động trong lĩnh vực sân khấu trên tinh thần phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, truyền thống Hà Nội ngàn năm văn hiến, nhằm tạo ra những tác phẩm sân khấu có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phát triển nền Nghệ thuật Sân khấu Thủ đô, Nghệ thuật Sân khấu của cả nước, khu vực và quốc tế.

Hội Sân khấu có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ) tại ngân hàng. Trụ sở: số 19, phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội Sân khấu hoạt động trong lĩnh vực về sân khấu gồm: Sáng tác, nghiên cứu, lý luận, bồi dưỡng đào tạo, biểu diễn sân khấu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hội Sân khấu là thành viên của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội (Hội Liên hiệp); hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Điều lệ Hội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, tuân thủ Điều lệ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao và các sở ban, ngành có liên quan.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 26/9/2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội Sân khấu Hà Nội.

* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1565/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội đã được Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội thông qua ngày 31/12/2020.
 
Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội có tên tiếng Anh: Association of Hanoi Folklorists, có biểu tượng (logo) được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.
 
Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những công dân, tổ chức Việt Nam hiện đang sinh sống, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội; hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sưu tầm văn hóa, văn nghệ dân gian; tự nguyện tuân thủ đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Hội Văn nghệ dân gian nhằm mục đích tập hợp, tổ chức và khuyến khích hội viên hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân gian trên tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng sáng tạo của hội viên, nhằm xây dựng, phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; đẩy mạnh hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, vì sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước, góp phần xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Hội Văn nghệ dân gian có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ) tại ngân hàng, Trụ sở: số 19, phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Hội hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sưu tầm văn hóa, văn nghệ dân gian trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t