Phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (10:09 07/04/2021)


HNP - Ngày 05/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Theo đó, phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đã được Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Khuyến học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thông qua ngày 04/12/2020.

Hội Khuyến học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội có tên tiếng Anh: Dong Da Asociation For Promoting Education, là tổ chức xã hội, tập hợp các tổ chức và công dân Việt Nam sinh sống và hoạt động hợp pháp trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Trụ sở của Hội đặt trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Email: hoikhuyenhocqdd@gmail.com

Hội hoạt động trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài trên phạm vi quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, chịu sự quản lý nhà nước của UBND quận Đống Đa, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội có nhiệm vụ: Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức hoạt động của Hội. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tập hợp, đoàn kết hội viên đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài góp phàn thực hiện công bằng xã hội và tạo cơ hội cho mọi công dân được học tập thường xuyên, học suốt đời, nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phổ biến kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội; Vận động các gia đình tích cực học tập, học tập suốt đời; phối hợp với các tổ chức và cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; góp phần động viên, chăm lo về vật chất và tinh thần đối với các thầy cô giáo; thực hiện phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, học kết hợp với hành, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trên địa bàn quận Đống Đa.

Khuyến khích người lao động có sáng kiến đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Thực hiện hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, phần thưởng cho học sinh giỏi có thành tích cao trong học tập và tu dưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và quy định của pháp luật.

Thực hiện hòa giải, tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, xử lý kỷ luật với UBND quận Đống Đa và các cơ quan liên quan.

Hàng năm, Hội thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của Hội với UBND quận Đống Đa và các cơ quan có liên quan; đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; đồng thời công khai trong Hội...


Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t