Thành lập 09 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội (10:00 07/04/2021)


HNP - Ngày 02/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, thành lập 09 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa các môn học cấp tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm:
Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Tiếng Việt;
Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Toán;
Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Đạo đức; 
Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Tự nhiên xã hội;
Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Mĩ thuật;
Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Âm nhạc;
Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất;
Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Hoạt động trải nghiệm;
Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Tiếng Anh.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa các bộ môn cấp tiểu học thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo đục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguồn kinh phí do Ngân sách Nhà nước đảm bảo hàng năm theo quy định. Thời gian làm việc của Hội đồng bắt đầu từ ngày Quyết định có hiệu lực. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t