Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô (10:07 07/04/2021)


HNP - Ngày 05/4, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐ về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo kế hoạch, nội dung phổ biến, quán triệt các nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/2/2021 của Chủ tịch UBND thành phố đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và người dân Thủ đô. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô.
 
Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thời gian làm việc và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng, đi lễ hội; dự họp đúng thời gian và thành phần, không bỏ họp giữa buổi và trong các cuộc họp, hội nghị không kết hợp xử lý các công việc khác. Tuyên truyền, phổ biến chế tài xử phạt các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức được quy định trong các văn bản pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến những sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay, những tấm gương cá nhân, tập thể triển khai, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính của thành phố.
 
Về hình thức tuyên truyền thông qua cuộc họp, hội nghị, giao ban tại cơ quan, đơn vị; trên website, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố; trên báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan tại nơi công cộng… Cùng với đó, kết hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị do mình quản lý.
 
Kế hoạch cũng phân công rõ từng cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Theo đó, Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố) hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt chú trọng chế tài xử phạt các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức khác phù hợp.
 
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố bố trí thời lượng phù hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.
 
Các cơ quan báo chí thành phố tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục; tăng thời lượng phát thanh, truyền hình trong các khung giờ khác nhau, đặc biệt là vào khung giờ “vàng” để tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan đến thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thông tin, phản ánh kịp thời những hành vi, biểu hiện tiêu cực, gây sách nhiễu, phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời, đưa tin kịp thời những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố…

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t