Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội (16:09 05/03/2021)


HNP - Ngày 01/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.

Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội; gồm 17 ông, bà do ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban.


Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý của UBND Thành phố về tổ chức và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiếm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương.

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND Thành phố: Xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố trong từng giai đoạn; Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố phê duyệt. Đồng thời, sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương và UBND Thành phố theo định kỳ và đột xuất về tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố.

Nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố do Trưởng ban phân công. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6157/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND Thành phố về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t