Phát động sâu rộng phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử (15:01 23/02/2021)


HNP - Ngày 22/02, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT về phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, nội dung thi đua: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố thi đua làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thi đua đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc bầu cử, nhất là những ngày trước, trong và sau ngày bầu cử; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.
 
Bên cạnh đó, thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được bầu; tổ chức nơi bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí ngày hội của toàn dân. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; đăng ký và thực hiện các công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đối tượng tham gia thi đua gồm: Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các đơn vị trực thuộc thành phố; các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn; cơ quan thông tin, truyền thông của thành phố. Cá nhân thuộc các tập thể nêu trên. Thời gian thi đua từ ngày 25/02/2021 đến 25/5/2021.
 
Trong kế hoạch này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội cũng lưu ý, việc tổ chức phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp là phong trào thi đua trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021 của các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thuộc thành phố. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ thành phố đến cấp cơ sở, tới mọi tầng lớp nhân dân với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đoàn thể, đơn vị.
 
Đặc biệt phải chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời, đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử. Phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t