Tập trung hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 (14:59 23/02/2021)


HNP - Ngày 22/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 510/UBND-KT về việc hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và rà soát nhiệm vụ, nguồn lực đầu tư để hoàn thành chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã rà soát, cập nhật và hoàn thiện kế hoạch về việc hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Trong đó bám sát các nội dung để rà soát, cập nhật và hoàn thiện kế hoạch gồm: Các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố, đại hội đảng bộ các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã; nội dung dự thảo 10 chương trình công tác toàn khóa XVII của Thành ủy; kết luận tại các buổi làm việc của lãnh đạo thành phố với các bộ, ngành Trung ương, với các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã; các nghị quyết của HĐND thành phố; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), đặc biệt là năm 2020…
 
Về việc rà soát các nhiệm vụ, nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, các quận, huyện, thị xã: Cập nhật kết quả thực hiện các chỉ tiêu đến hết năm 2020. Căn cứ chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, xác định nhiệm vụ cần triển khai trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận, huyện, thị xã để hoàn thành chỉ tiêu Đại hội (gồm cả số tuyệt đối và số tương đối); khái toán nhu cầu nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản, dự kiến cân đối nguồn lực đầu tư và đánh giá khả năng cân đối nguồn lực đầu tư để hoàn thành chỉ tiêu Đại hội trên địa bàn quận, huyện, thị xã.
 
Còn các sở, ngành cập nhật kết quả thực hiện các chỉ tiêu đến hết năm 2020. Căn cứ chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và đề xuất của các quận, huyện, thị xã, xác định nhiệm vụ cần triển khai trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn toàn thành phố để hoàn thành chỉ tiêu Đại hội (gồm cả số tuyệt đối và số tương đối); khái toán nhu cầu nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản để hoàn thành chỉ tiêu Đại hội (nếu có).
 
Về rà soát các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và theo phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và một số lĩnh vực hạ tầng: Các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Đại hội và theo phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và một số lĩnh vực hạ tầng như: Giáo dục, y tế, di tích, bảo vệ môi trường, đê điều, hạ tầng giao thông có tính chất kết nối, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn... và các vấn đề dân sinh bức xúc khác; đề xuất phương án giải quyết với UBND thành phố.
 
Các quận, huyện, thị xã gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời, gửi các sở chuyên ngành nêu trên để tổng hợp trước ngày 28/02/2021.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t