Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 (14:30 26/01/2021)


HNP - Ngày 21/01, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 và áp dụng chuẩn quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND, ngày 13/4/2016, của UBND Thành phố để thực hiện chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.  

Theo đó, phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể: Tổng số hộ nghèo: 4.463 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo: 0,21%; Tổng số hộ cận nghèo: 31.405 hộ. Tỷ lệ hộ cận nghèo: 1,5%

Áp dụng chuẩn quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND, ngày 13/4/2016, của UBND Thành phố để thực hiện chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2021.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố: Trên cơ sở số hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND các quận, huyện, thị xã: Xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2021 của địa phương và triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh, không để hộ tái nghèo.

Thẩm định và ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung số hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh, số hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 2021 theo chuẩn quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND Thành phố; gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Chỉ đạo hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn: Thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh theo đúng quy định tại các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 và các văn bản pháp luật có liên quan; Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn. Đồng thời, cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t