Hà Nội triển khai nhiều nội dung cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS (14:31 26/01/2021)


HNP - Ngày 22/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021 của thành phố Hà Nội.

Theo đó, về tiếp cận dịch vụ, UBND thành phố chỉ đạo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để người dân, tổ chức biết về cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) một cách dễ dàng, nhanh chóng tại trụ sở của cơ quan, đơn vị, trên cổng thông tin điện tử thành phố, trên trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị… Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Cùng với đó, tập trung đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, dễ sử dụng để người dân, tổ chức sử dụng trong quá trình giải quyết TTHC. Đẩy mạnh cung cấp thông tin về giải quyết TTHC trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; phấn đấu trong năm 2021, 100% các xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử.
 
Trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND thành phố chỉ đạo công khai đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận các TTHC được thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận một cửa, trên cổng thông tin điện tử thành phố, trên trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị. Các sở, ngành thường xuyên rà soát, cập nhật, trình UBND thành phố công bố, ban hành kịp thời các TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC và cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung; rà soát, tham mưu đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC.
 
Thực hiện đăng tải công khai, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị, trên Cổng giao tiếp điện tử của thành phố và trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Rà soát, tăng cường số lượng TTHC liên thông để giảm thời gian đi lại, chuẩn bị hồ sơ, chi phí tuân thủ TTHC của người dân, doanh nghiệp; phân công rõ trách nhiệm, thời gian cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện TTHC liên thông.
 
Các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã lựa chọn, bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ, tác phong phục vụ để làm việc tại bộ phận một cửa các cấp. Tăng cường nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc cho người dân và tổ chức. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí; công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu; công chức vi phạm nội quy, quy chế và các quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trong đó, tập trung kiểm tra việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Sở Nội vụ kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Các cuộc kiểm tra đều được lập biên bản, ghi rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế và kịp thời có kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm quy định để nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân.
 
Trong giải quyết TTHC, UBND thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết. Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung để nâng cao tính công khai, minh bạch và kiểm soát việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường số lượng TTHC tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các TTHC. Thực hiện nghiêm túc việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC xảy ra sai sót, quá hạn đối với kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.
 
Còn trong tiếp nhận, xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị, UBND thành phố yêu cầu tiếp tục niêm yết công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của cơ quan tiếp nhận và phản ánh kiến nghị theo quy định; bố trí đầy đủ hòm thư góp ý, sổ góp ý và triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị. Định kỳ hằng tháng tổng hợp kết quả khảo sát và lấy kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân là một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa.

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t