Ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (10:53 04/12/2020)


HNP - Ngày 30/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND về Ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của thành phố Hà Nội.

Quy định này quy định một số nội dung về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của thành phố Hà Nội.

Các nội dung khác không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của thành phố thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. Cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan xây dựng chi tiết các danh mục sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Thành phố trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết định ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp Chính phủ điều chỉnh, bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hặng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo các quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và Quy định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2020 và thay thế Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND, ngày 10/10/2014, của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật