Tập trung làm tốt công tác tuyển quân năm 2021 (16:40 26/11/2020)


HNP - Ngày 26/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ thị: Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng trong nhân dân trên địa bàn thành phố, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; các sở, ban, ngành thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều biện pháp phù hợp, hình thức phong phú, đa dạng để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, đồng thời cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 
 
Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện; kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định và tổ chức hoạt động có hiệu quả; nêu cao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu; vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an các cấp tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong tổ chức thực hiện công tác tuyển quân.
 
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố) phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức hiệp đồng và giải quyết các vấn đề cụ thể về tuyển chọn và giao, nhận công dân nhập ngũ với các đơn vị nhận quân thuộc thẩm quyền của thành phố; tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo và trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2021 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các nghị định, thông tư, hướng dẫn chặt chẽ. Tổng hợp kết quả thực hiện trình UBND thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng.
 
Công an thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất chỉ đạo công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao; chỉ đạo, hướng dẫn công an các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm những quy định của cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp quản lý nắm chắc công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; thực hiện tốt công tác phúc tra, rà soát, xác minh và xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ đúng quy định. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để những trường hợp công dân không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự... lọt vào Quân đội, Công an.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố căn cứ vào Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục các quận, huyện, thị xã thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về trình độ học vấn của công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ báo cáo UBND và cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tiêu chuẩn văn hóa trong công tác tuyển quân.
 
Sở Y tế Thành phố hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp kiện toàn, củng cố đủ thành phần Hội đồng và Đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; quá trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, kết luận chính xác, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tiêu chuẩn sức khỏe của công dân nhập ngũ (nếu công dân nhập ngũ bị loại trả vì lý do sức khỏe).
 
Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Báo Hànộimới chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới chuyên ngành thuộc quyền xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền; đồng thời phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phố biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2021 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với từng địa bàn, dân cư để nhân dân và công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ hiểu rõ và tự giác thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Sở Tư pháp Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh, đề xuất UBND thành phố xử lý, giải quyết những vướng mắc, nhất là đối với những công dân vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo cho Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan quân sự, cơ quan công an cùng cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về nghĩa vụ quân sự; đồng thời có chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất việc xử lý công dân vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự.
 
Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh địa phương phối hợp với cơ quan quân sự, công an các cấp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp mình tổ chức tốt các hoạt động phong trào đoàn thanh niên; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kết nạp Đoàn cho công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
 
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố và các ban, ngành liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác chính sách hậu phương Quân đội. 
 
UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân, đúng Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt hiệu quả, chất lượng cao; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công bằng xã hội; tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng nghi lễ quân đội; ngày giao quân thực sự là hội tòng quân của nhân dân địa phương.
 
Sau khi giao quân, các cấp tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định; đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào nội dung Chỉ thị và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình để có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân năm 2021.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t