Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện (12:07 26/11/2020)


HNP - Ngày 24/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5236/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.  

Theo đó, về nguyên tắc phối hợp: Tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện; Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị phối hợp đồng thời đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo trong chỉ đạo điều hành hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Chủ động, kịp thời trong phối hơp giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan trong công tác quản lý; đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau hoặc vượt quá thẩm quyền phải báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Về phương thức phối hợp: Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; Trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin, báo cáo bằng văn bản theo đề nghị của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sơ kết, tổng kết; Các hình thức khác trên cơ sở thống nhất giữa các cơ quan.

Về nội dung phối hợp: Phối hợp trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động; quản lý, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Phối hợp trong công tác đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực tại địa phương; Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh kịp thời gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết và trình UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t