Tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế (14:46 28/10/2020)


HNP - Ngày 26/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5126/UBND-NC, về triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 3/7/2020, của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Theo đó, các sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 102/NQ-CP đến các đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông và y tế công lập để thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập thuộc phạm vi quản lý.
 
Cùng với nêu rõ chi tiết việc triển khai thực hiện khoản 2, khoản 3 Nghị quyết số 102/NQ-CP, trong công văn này cũng lưu ý một số nội dung. Cụ thể, điều kiện đối với người được ký hợp đồng lao động: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; có lý lịch rõ ràng; có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
Bên cạnh đó, đạt tiêu chuẩn trình độ giáo viên và viên chức y tế theo bản mô tả và khung năng lực của vị trí việc làm đã được UBND thành phố phê duyệt. Đối với tiêu chuẩn trình độ giáo viên: Thực hiện theo chuẩn trình độ mới quy định tại Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; trường hợp đơn vị khó khăn về nguồn nhân lực, có thể ký hợp đồng theo tiêu chuẩn trình độ cũ và có lộ trình cụ thể phù hợp với Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
 
Về mức tiền lương làm căn cứ ký hợp đồng lao động và giải quyết chế độ, chính sách khi chấm dứt hợp đồng lao động: Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập xác định theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng (vùng I tương ứng là 4.420.000 đồng/tháng và vùng II tương ứng là 3.920.000 đồng/tháng) và cần bảo đảm tương quan hợp lý giữa các vị trí việc làm trong đơn vị.
 
UBND thành phố yêu cầu các sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tổ chức triển khai theo hướng dẫn. Quá trình thực hiện có vướng mắc, báo cáo kịp thời UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật