Công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính (14:59 10/08/2020)


HNP - Ngày 6/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3447/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính số: 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 phần A; 11, 12, 13, 15, 16 phần B Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2389/QĐ-UBND, ngày 10/6/2020, của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở thuộc Thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật