Tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia (09:11 14/07/2020)


HNP - Ngày 10/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3007/UBND-KH&ĐT về triển khai nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2020.

Theo đó, về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy), Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM thành phố: Hướng dẫn UBND các huyện: Phúc Thọ, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Mê Linh, Phú Xuyên rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM và thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Sở NN&PTNT tập trung triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội năm 2020, phấn đấu đến hết năm 2020 có thêm ít nhất 700 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy; chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tham mưu Hội đồng thẩm định Thành phố xem xét, đánh giá, đề nghị UBND thành phố công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo quy định; phấn đấu đến hết năm 2020 có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và ít nhất có thêm 05 huyện đạt chuẩn NTM và thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND các quận, huyện, thị xã: Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”… Tiếp tục huy động đa dạng các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất nhằm tạo nguồn vốn để thực hiện chương trình NTM trên địa bàn...

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND thành phố giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Triển khai kịp thời các văn bản, chính sách của Trung ương và thành phố nhằm nâng cao năng lực và vai trò trách nhiệm của các cán bộ làm công tác giảm nghèo từ thành phố đến cơ sở. Nghiên cứu, xây dựng chuẩn nghèo mới của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Tham mưu UBND thành phố tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và xây dựng chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025.

Về việc này, UBND các quận, huyện, thị xã: Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác giảm nghèo, phát huy nội lực, tự vươn lên thoát nghèo và hỗ trợ giảm nghèo cho cộng đồng. Thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020 phục vụ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và xây dựng chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, cận nghèo, thực hiện giảm nghèo đa chiều như: Chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe, chính sách giáo dục, hỗ trợ người nghèo tiếp cận thông tin, tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường. Tập trung cho vay vốn đối với nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tiếp tục thực hiện các chính sách trợ giúp cụ thể: Trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng và các chính sách hỗ trợ khác.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t