Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chấp hành, thực hiện nhiệm vụ (09:08 14/07/2020)


HNP - Ngày 10/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3031/UBND-TKBT về nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chấp hành và thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao.

Công văn nêu rõ, thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế làm việc của Thành ủy, Quy chế làm việc của UBND Thành phố; nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội với phương châm “chống suy thoái kinh tế như chống giặc”, “chống trì trệ như chống dịch”; đồng thời, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị, CB, CC, VC các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp từ thành phố đến cơ sở, khắc phục tình trạng trì trệ, chậm trễ trong công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ giao, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn cho cấp cơ sở, cho người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cần phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, UBND thành phố về việc đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đúng yêu cầu tất cả các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao. Khi tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành cần xác định cụ thể thời hạn hoàn thành đối với tất cả các nhiệm vụ giao.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố: Khi rà soát, trình Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, văn bản giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, phải xác định rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, một việc chỉ giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm xuyên suốt; cần tính toán, định lượng thời gian thực hiện phù hợp đối với từng nội dung công việc, ghi rõ thời hạn hoàn thành, thời hạn báo cáo và yêu cầu cụ thể đối với từng nhiệm vụ giao.

Văn phòng UBND thành phố là cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giao; chủ động, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao của các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã, kịp thời báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao, gồm: Nhiệm vụ giao có thời hạn thực hiện, phải trình, phải báo cáo hoặc không phải trình, không phải báo cáo nhưng phải thực hiện trong thời hạn nhất định; nhiệm vụ giao không có thời hạn thực hiện nhưng phải trình, phải báo cáo theo yêu cầu công việc hoặc không phải trình, không phải báo cáo nhưng vẫn phải thực hiện. Kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân cố tình chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giao; định kỳ báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 25 hằng tháng.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t