Tập trung giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật (20:31 09/07/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2914/UBND-BTCD, ban hành ngày 7/7, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố về phiên giải trình thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, ngày 6/12/2018, của HĐND thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp và tổ chức đối thoại với công dân để giải quyết hiệu quả, đúng quy định pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, ngày 6/12/2018, của HĐND thành phố về các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật gắn với việc thực hiện theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Phân loại, rà soát các vụ việc, nhất là đối với các vụ tồn đọng kéo dài chưa giải quyết xong theo từng lĩnh vực, từng địa bàn để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, gắn lộ trình, thời gian tổ chức thực hiện cụ thể, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trong tháng 11/2020.

Kiểm tra, rà soát, phân loại các kiến nghị của cử tri để có giải pháp giải quyết hiệu quả. Phân công trách nhiệm cụ thể, xác định rõ lộ trình giải quyết đối với những kiến nghị đủ điều kiện giải quyết; định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện với UBND thành phố.

Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân thành phố: Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy... Thực hiện phân loại, rà soát các vụ việc, nhất là các vụ việc tồn đọng lâu năm chưa giải quyết xong theo từng lĩnh vực, từng địa bàn để tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t