Phê duyệt các quy trình giải quyết TTHC của Sở Giao thông vận tải và lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (09:48 02/07/2020)


HNP - Ngày 30/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2854/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 11 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội; Bãi bỏ 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực: Quy trình nội bộ số 01 tại Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 23/3/2020; số 3, 43, từ 45 đến 50, 62, 63, 100 tại Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 20/09/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

* Cùng ngày, UBND TP ban hành Quyết định số 2855/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phổ Hà Nội, cụ thể:

Lĩnh vực lao động, tiền lương: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid-19.

Lĩnh vực việc làm: Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19; Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do đại dịch Covid-19.

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t