Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP TP Hà Nội đến năm 2020 (14:23 13/12/2019)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6873/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2020. 

Cụ thể, đối tượng tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm, gồm: Chủ thể sản xuất (doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, cá nhân có đăng ký sản xuất kinh doanh) có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP.

Nhóm sản phẩm: Thực hiện theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21-8-2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm đối với kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt giao cho Phó Chủ tịch Hội đồng thay mặt, điều hành. Phó Chủ tịch Hội đồng: Giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện các công việc khi được giao hoặc được ủy quyền. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về các nhiệm vụ được phân công.

Thành viên Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng, các tập thể và cá nhân có sản phẩm tham gia có trách nhiệm tổ chức đánh giá sản phẩm cấp Thành phố theo nội dung Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21-8-2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc nhiệm vụ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật