Chủ động thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (09:11 04/12/2019)


HNP - Ngày 2-12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5354/UBND-NC, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ, ngày 22-7-2019, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt Đề án số 1172/ĐA-TLĐ phát động Cuộc vận động “CB, CC, VC nói không với tiêu cực” tới toàn thể CB, CC, VC, người lao động thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động “Năm không” trong CB, CC, VC Thủ đô, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CB, CC, VC trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; mỗi cá nhân có bản cam kết duy trì thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp với công việc được giao, không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.

Lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm soát, phát hiện những biểu hiện nhằm loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm” trong việc xây dựng các văn bản pháp luật; phải đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia , dân tộc lên trên. Kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành về chế độ công vụ, công chức để tham gia sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các các quy định nhằm quản lý chặt chẽ đội ngũ CB, CC, VC. Công khai hóa, chuẩn hóa các TTHC ở các cơ quan, đơn vị, thẩm quyền trách nhiệm của CB, CC, VC để người dân, doanh nghiệp biết, giám sát qua đó nâng cao niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp vào Đảng và Nhà nước.

Phối hợp với tổ chức Công đoàn cùng cấp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động; đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật