Kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa một số Công ty, Tổng công ty (16:30 20/11/2019)


HNP - Ngày 18-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6645/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (BCĐCPH)Tổng công ty Vận tải Hà Nội, do ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố làm Trưởng ban; Các Phó Trưởng ban: Ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội và các ủy viên.

BCĐCPH Tổng công ty Vận tải Hà Nội thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16-11-2017, của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. BCĐCPH Tổng công ty Vận tải Hà Nội tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 3505/QĐ-UBND, ngày 01-7-2019, của UBND Thành phố về việc kiện toàn BCĐCPH Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

* Cùng ngày, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6644/QĐ-UBND về việc kiện toàn BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội. Theo đó, BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội do ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố làm Trưởng ban; Các Phó Trưởng ban: Ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội và các ủy viên.

BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, ngày 16-11-2017, của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1265/QĐ-UBND, ngày 13-3-2018, của UBND Thành phố về việc kiện toàn BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

* Cũng trong ngày 18-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6643/QĐ-UBND về việc kiện toàn BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông. Theo đó, kiện toàn BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông, do ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố làm Trưởng ban; Các Phó Trưởng ban: Ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Lại Văn Thịnh, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông và các Ủy viên.

BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, ngày 16-11-2017, của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3714/QĐ-UBND, ngày 10-7-2019, của UBND Thành phố về việc kiện toàn BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông.

* Ngày 18-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6642/QĐ-UBND về việc kiện toàn BCĐCPH Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Theo đó, kiện toàn BCĐCPH Tổng công ty Du lịch Hà Nội, do ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố làm Trưởng ban; Các Phó Trưởng ban, gồm ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Nguyễn Minh Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

BCĐCPH Tổng công ty Du lịch Hà Nội thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ- CP, ngày 16-11-2017, của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. BCĐCPH Tổng công ty Du lịch Hà Nội tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3263/QĐ-UBND, ngày 18-6-2019, của UBND Thành phố về việc kiện toàn BCĐCPH Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

* Tại Quyết định số 6641/QĐ-UBND, ngày 18-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành việc kiện toàn BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội. Theo đó, kiện toàn BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, do ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố làm Trưởng ban; Các Phó Trưởng ban, gồm: Ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Võ Tiến Hùng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội.

BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, ngày 16-11-2017, của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1337/QĐ-UBND, ngày 16-3-2018, của UBND Thành phố về việc thành lập BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội.

* UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6640/QĐ-UBND về việc kiện toàn BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị. Theo đó, kiện toàn BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, do ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố làm Trưởng ban; Các Phó Trưởng ban, gồm: Ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị.

BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1336/QĐ-UBND, ngày 16-3-2018, của UBND Thành phố về việc thành lập BCĐCPH Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật