Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng (14:59 22/10/2019)


HNP - Ngày 18/10, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND, về việc triển khai Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Theo đó, các sở, ngành của thành phố: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định thuộc thẩm quyền của thành phố về quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, cải cách TTHC, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh; kịp thời phát hiện, báo cáo những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, khung pháp lý khi thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương điều chỉnh, bổ sung các quy định có liên quan, đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai, sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, tăng cường giám sát, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất thành phố đẩy mạnh phân cấp giải quyết một số hồ sơ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cho các quận, huyện, thị xã đảm bảo phù hợp nội dung trong Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất việc phân công, phân cấp quản lý dự án, đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ mối quan hệ phối hợp theo trình tự, thủ tục đã được pháp luật quy định; trường hợp cần thiết, căn cứ đòi hỏi của thực tế triển khai, xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý các dự án đầu tư giữa các quận huyện và các sở, ban, ngành, nhưng phải đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát đầu tư; rà soát, thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; không đề xuất điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện dự án đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai theo Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 5/9/2018 của UBND thành phố. Nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường.

Liên quan đến tiếp tục cải cách TTHC và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tăng cường ứng dụng CNTT, phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã: Trong quá trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tham gia thẩm định, góp ý từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn thực hiện đầu tư dự án, các đơn vị phải có quan điểm rõ ràng theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành và trên cơ sở quy định hiện hành. Nội dung thẩm định, góp ý phải nêu rõ: Đúng hay sai; phù hợp hay không phù hợp; đủ điều kiện hay không đủ điều kiện; ý kiến đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành với thành phố và có thể sử dụng được nhiều lần trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện, xây dựng, công khai quy trình giải quyết TTHC nội bộ theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình sử dụng dịch vụ công. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử; khẩn trương rà soát, đề xuất giải pháp để triển khai hiệu quả hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trong giải quyết TTHC về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý hồ sơ, dự án và kết nối liên thông, từng bước hình thành hệ cơ sở dữ liệu chia sẻ thông tin đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường.

Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch và chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác ứng dụng CNTT và áp dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các TTHC về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường. Nghiên cứu triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; kịp thời cập nhật các TTHC do trung ương công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để tham mưu UBND thành phố tiếp tục chuẩn hóa, công bố kịp thời theo quy định; tăng cường nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC. Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường đã được giao tại Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 12/02/2019 của UBND thành phố về CNTT thành phố năm 2019.

Tại chỉ thị này, UBND thành phố chỉ đạo: Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ CB, CC, VC làm công tác đầu tư xây dựng; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư xây dựng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng; tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng đảm bảo các quy định về môi trường…


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật