Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (20:45 19/10/2019)


HNP - Ngày 11/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5691/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Nội, gồm 14 thành viên, do ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Phó Trường Ban Thường trực: Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của Thành phố theo đúng quy định của Luật Đất đai; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, ngày 14/12/2018, của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Xây dựng phương án và dự toán kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, trình UBND Thành phố phê duyệt; Chỉ đạo UBND các cấp, các ngành tổ chức thực hiện kiểm kê, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp số liệu kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; lập báo cáo kết quả đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

* Trước đó, ngày 9/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5683/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Theo đó, thành lập Tổ công tác của UBND Thành phố xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, gồm 14 thành viên, do đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng; Tổ phó: Mời đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên Thường trực.

Tổ công tác có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025. Các thành viên được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền quy định để triển khai công việc và làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5234/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố về việc thành lập Tổ công tác xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t