Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 16-20/9/2019 (13:50 23/09/2019)


HNP - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 16-20/9/2019 như sau:

Tập trung thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em

Báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019 (tại văn bản số 292/BC-UBND ngày 19/9/2019), 6 tháng đầu năm 2019, thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đều đạt kết quả cao như: tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp đạt 99,3%; 545/584 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em đạt 93,3%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; hoàn thành chương trình Trung học cơ sở đạt trên 99%; đảm bảo duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế… Tính đến ngày 30/6/2019, Thành phố có 1.852.454 trẻ em, chiếm 24,9% dân số. Trên địa bàn không có trẻ em đang độ tuổi đi học nhưng không được đến trường, phải tham gia lao động trái pháp luật; không có trẻ bỏ nhà đi lang thang, không có nơi cư trú ổn định.

Về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 16/01/2018, về ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn Thành phố, yêu cầu các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em phải được phát hiện và giải quyết kịp thời, dứt điểm theo quy định pháp luật; 100% trẻ em trong các vụ việc được phát hiện, can thiệp, trợ giúp hiệu quả.  Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc xảy ra các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em trong nhà trường; Công an Thành phố chịu trách nhiệm về tình trạng không xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn; UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm việc xảy ra các tình trạng không kịp thời can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc không xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn. UBND các địa phương xảy ra các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em nghiêm trọng có trách nhiệm báo cáo ngay sau khi vụ việc xảy ra bằng điện thoại, email và báo cáo bằng văn bản về kết quả giải quyết vụ việc chậm nhất sau 03 ngày vụ việc được phát hiện (trước tháng 01/2018, UBND Thành phố đã có văn bản số 4740/UBND-LĐCSXH ngày 25/06/2010 chỉ đạo các quận, huyện, thị xã về việc quy định chế độ báo cáo là 05 ngày). Theo