Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố (14:39 10/09/2019)


HNP - Ngày 9/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3870/UBND-TKBT về tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội; Căn cứ kết quả rà soát và đề xuất của Ban Thi đua - Khen Thưởng Thành phố tại các văn bản số 309/BTĐ-NV2 ngày 2/8/2019, 321/BTĐ-NV2 ngày 9/8/2019, 330/BTĐ/NV2 ngày 17/8/2019, 349/BTĐ/NV2 ngày 27/8/2019 và 355/BTĐ/NV2 ngày 30/8/2019.

Căn cứ nội dung gửi kèm, UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân thông qua các tổ chức thành viên, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tăng cường đồng thuận xã hội.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chỉ đạo thông tin tuyên truyền, định hướng công tác thông tin báo chí, dư luận xã hội.

Giao các cơ quan báo chí của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền về các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố tới các khu dân cư, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn; động viên và khuyến khích nhân rộng, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc các cơ quan báo chí Thành phố thông tin theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật