Ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác CCHC áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội (14:45 04/09/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4659/QĐ-UBND về việc Ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

Cụ thể, nội dung chỉ số Cải cách hành chính: Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC áp dụng đối với cấp phòng thuộc UBND quận, huyện, thị xã được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 29 tiêu chí và 22 tiêu chí thành phần, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành: 6 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần; Tổ chức thực hiện các VBQPPL, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên: 4 tiêu chí; Cải cách TTHC: 6 tiêu chí và 4 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 2 tiêu chí; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC: 5 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần; Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí; Hiện đại hóa hành chính: 2 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần;

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC áp dụng đối với cấp phòng được nêu chi tiết tại Bảng phụ lục.

Về thang điểm đánh giá: Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC là 100; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học (nếu có) là 30/100.
Các tiêu chí, tiêu chí thành phần có thể được đánh giá thông qua thẩm định điểm tự chấm hoặc thông qua Điều tra xã hội học (ĐT XHH). Trong đó, ĐT XHH được khuyến khích thực hiện, không bắt buộc. Tùy điều kiện, nguồn lực của địa phương, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án, quy mô điều tra phù hợp. Trong trường hợp UBND các quận, huyện, thị xã không tổ chức ĐT XHH, kết quả thẩm định điểm tự chấm là kết quả chỉ số, được quy về thang điểm 100, đơn vị tính là %.

Kết quả chỉ số được xác định bằng tổng điểm thẩm định và điểm ĐT XHH, quy về thang điểm 100, đơn vị tính là %.

Về phương pháp đánh giá: Các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND các quận, huyện, thị xã tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của phòng theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC áp dụng đối với cấp phòng và hướng dẫn của UBND các quận, huyện, thị xã ban hành.

UBND các quận, huyện, thị xã thành lập Hội đồng thẩm định chấm Chỉ số CCHC áp dụng đối với cấp phòng thuộc UBND các quận, huyện, thị xã. Chủ tịch UBND cấp huyện là Chủ tịch Hội đồng; các Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và Trưởng phòng Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Về đánh giá qua điều tra xã hội học: Đánh giá qua ĐT XHH do UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện. ĐT XHH được tiến hành lấy ý kiến của các nhóm đối tượng khác nhau, gồm có: Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã; Lãnh đạo UBND cấp xã; Công chức, viên chức thuộc các phòng chuyên môn và tương đương thuộc quận, huyện, thị xã; Công chức cấp xã.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật