Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể (17:21 22/08/2019)


HNP - Ngày 20/8, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3570/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) để tạo sự thống nhất các cấp, các ngành, cán bộ công chức về: Vai trò, vị trí quan trọng, tính tất yếu của KTTT, HTX, sự cần thiết và yêu cầu khách quan cần phải tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển KTTT, HTX trong thời gian tới; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với phát triển KTTT, HTX, Luật HTX năm 2012 và các văn bản thực hiện luật, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX, các văn bản chỉ đạo về KTTT của trung ương, thành phố. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX kiểu mới, HTX hoạt động hiệu quả, giới thiệu kinh nghiệm các HTX sản xuất, kinh doanh giỏi. Bên cạnh đó, rà soát, bố trí đủ biên chế theo dõi, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT, HTX theo vị trí việc làm. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước về KTTT, HTX.

Liên minh Hợp tác xã thành phố tiếp tục phát huy vai trò là nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; phối hợp tốt với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc tham mưu về phát triển KTTT, HTX; triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX.

Liên minh HTX thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hỗ trợ HTX, trọng tâm là Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 4/10/2018 của UBND thành phố thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2020; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị thường tiêu thụ thông qua hỗ trợ thiết kế logo, bao bì và các ấn phẩm quảng bá khác; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm để quảng bá sản phẩm, thương hiệu và đưa sản phẩm đến nhiều đối tượng tiêu dùng…

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, Liên minh HTX thành phố theo chức năng nhiệm vụ của các ngành, các cấp chủ động rà soát, hướng dẫn tổ chức lại hoặc giải thể các HTX, Liên hiệp HTX ngừng hoạt động hoặc hoạt động không chính thức. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về HTX, Liên hiệp HTX…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật