Xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (17:20 22/08/2019)


HNP - Ngày 20/8, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg, ngày 17/6/2019, của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, đi đôi với quán triệt các văn bản của Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), thành phố tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đao, chỉ đao công tác PCTN. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tố chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc. Thực hiện quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyên được giao. Xây dựng đội ngũ CB, CC vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để CB, CC, VC thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Tăng cường kiểm tra, giám sát CB, CC, VC trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện phương châm: kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ. Tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân; kịp thời xử lý, đảm bảo giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng thay vì giải quyết, giải thích không rõ ràng.

Bên cạnh đó, thành phố tập trung cho công tác thực hiện CCHC, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật