Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (11:14 08/08/2019)


HNP - Ngày 6/8, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND, triển khai thực hiện Kế hoạch số 140-KH/TU, ngày 23/5/2019, của Thành ủy về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập trong cơ quan hành chính nhà nước và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong CB, CC, VC các nội dung của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 23/5/2019 của Thành ủy Hà Nội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, quán triệt thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân dận của cơ quan nhà nước”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

Thực hiện tốt Chương trình 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC giai đoạn 2016 - 2020” và các kế hoạch thực hiện CCHC hàng năm của UBND thành phố. Thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch số 74-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 31/01/2019 giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, đặc biệt chú trọng thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC”. Triển khai việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn khi có nghị định mới thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì thường xuyên chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý kiến xây dựng của nhân dân về công tác quản lý, điều hành, thái độ và phong cách làm việc của CB, CC, VC; phát huy, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; làm tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở; xử lý nghiêm việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ CB, CC, VC theo quy định.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật