Triển khai nhiệm vụ về phát triển bền vững (22:41 12/07/2019)


HNP - Ngày 10/7, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2884/UBND-KT triển khai nhiệm vụ theo Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 20/5/2019, của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 13/12/2017, văn bản số 4063/UBND-KT, ngày 31/8/2018, của UBND thành phố Hà Nội; định kỳ gửi báo cáo thực hiện Kế hoạch hàng năm về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/12 theo đúng chỉ đạo tại Kế hoạch 242/KH-UBND, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu khó có khả năng hoàn thành theo Kế hoạch và kiến nghị các giải pháp thực hiện. Quan tâm bố trí đầu mối và cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về phát triển bền vững (tránh tăng bộ máy và biên chế) nhằm đảm bảo công tác triển khai và phối hợp với các bên liên quan trong thực hiện phát triển bền vững.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật