Tập trung nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 (16:36 20/06/2019)


HNP - Ngày 19/6, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019.

Theo đó, để thành phố Hà Nội giữ vững kết quả Chỉ số PCI thuộc top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai hiệu quả Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 27/3/2019, của UBND thành phố, đồng thời, tập trung khắc phục chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xu hướng giảm hạng, có xếp hạng thấp: Chỉ số “Tính minh bạch” (xếp thứ 55/63 - chỉ số giảm bậc sâu nhất trong các chỉ số, giảm 18 bậc năm 2018). Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Tính minh bạch”. Văn phòng UBND thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch thông tin trên website, trang thông tin điện tử của các đơn vị; cập nhật và hướng dẫn rõ ràng: Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, các chính sách ưu đãi đầu tư của thành phố... cho công dân, doanh nghiệp. Các biểu mẫu hướng dẫn phải đúng quy định, đầy đủ, dễ thực hiện và thường xuyên được cập nhật. Tiến tới doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những nội dung mà các đơn vị đã công khai. Thời hạn hoàn thành việc công khai, cập nhật thông tin trên website, trang thông tin điện tử của các đơn vị trước 15/7/2019.

Về Chỉ số “Tiếp cận đất đai” (xếp thứ 56/63), UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện các giải pháp khắc phục kết quả Chỉ số Tiếp cận đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân thuận lợi và nhanh chóng. Tiếp tục rà soát, giải quyết vướng mắc và nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức. Tham mưu xây dựng khung giá đất sát với giá thực tế trên thị trường.

Về Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” (xếp thứ 62/63), UBND thành phố giao Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ trì, phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề thành phố chủ trì theo dõi và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách của trung ương, thành phố. Các Hiệp hội doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò là cầu nổi giữa chính quyền thành phố với các doanh nghiệp; cần lan tỏa tốt hơn các chủ trương, chính sách của thành phố đến với cộng đồng doanh nghiệp. Định kỳ, hàng quý tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Đối với Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh” (xếp thứ 57/63) và các chỉ tiêu liên quan đến cán bộ công chức, CCHC trong Chỉ số “Chi phí thời gian”, Chỉ số “Chi phí không chính thức”, UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh”, “Chi phí thời gian”; Thanh tra thành phố chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Chi phí không chính thức”. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục cải cách TTHC và ứng dụng CNTT để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh và thực hiện các quy định của nhà nước. Đảm bảo thực thi nghiêm túc những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh. UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố theo dõi, tổng hợp báo cáo về kết quả đơn giản hóa TTHC và cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho doanh nghiệp.

Thành phố khuyến khích các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn có sáng kiến, mô hình tốt trong triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (ví dụ như sáng kiến về giảm thời gian giải quyết TTHC; sáng kiến về xây dựng hình ảnh cơ quan thân thiện, chuyên nghiệp). Coi đây là một trong những giải pháp đột phá để cải thiện những chỉ tiêu đánh giá về cán bộ công chức của thành phố. Các đơn vị chủ động đăng ký các sáng kiến, mô hình với thành phố trước 15/7/2019 (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tạo không khí thi đua lan tỏa trong toàn thành phố.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chủ động trong công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc trách nhiệm của mình. Chủ động trong việc xây dựng hình ảnh của đơn vị, đóng góp vào hình ảnh của thành phố: “Xây dựng chính quyền phục vụ - Lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ”.

Liên quan đến Chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” (xếp thứ 58/63), UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Tòa án Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chất lượng hoạt động xét xử các loại vụ án, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự để doanh nghiệp tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật.

Về duy trì các chỉ số thành phần, các chỉ tiêu có xếp hạng tốt: Đối với Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường” (xếp thứ 6/63), UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai các giải pháp để duy trì và phát huy kết quả Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường”. Giữ vững tỷ lệ 100% tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận thực hiện qua mạng, đảm bảo thời gian giải quyết đúng hạn và sớm trước quy định. Phấn đấu 30% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đạt mức độ 4; 10% trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích. Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết trong nội bộ nhằm phản hồi tính hợp lệ của hồ sơ đến doanh nghiệp một cách nhanh nhất.

Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” (xếp thứ 5/63); Chỉ số “Đào tạo lao động” (xếp thứ 4/63): Hai Chỉ số Hà Nội có truyền thống xếp hạng tốt, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai các giải pháp để phát huy kết quả Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”. Hoàn thiện, trình UBND thành phố ban hành Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Chủ động phát triển các dịch vụ tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai các giải pháp tiếp tục phát huy kết quả Chỉ số “Đào tạo lao động”. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành hệ thống Sàn giao dịch việc làm, cải thiện các chỉ tiêu về dịch vụ giới thiệu việc làm.


Minh Châu


Các bài mới đăng