Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (14:08 20/06/2019)


HNP - Ngày 14/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

Đối với dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn từ 02 (hai) huyện trở lên, hoặc có tổng mức đề nghị hỗ trợ từ 05 tỷ đồng trở lên, UBND Thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết. Sở NN&PTNT là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết theo đúng quy định pháp luật.

Đối với dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn 01 (một) huyện và có tổng mức đề nghị hỗ trợ dưới 05 tỷ đồng, UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết. Phòng Kinh tế cấp huyện là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết theo đúng quy định, pháp luật.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ NN&PTNT về việc công bố TTHC mới ban hành; thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT và quy định của UBND Thành phố.

UBND TP giao Sở NN&PTNT tiếp nhận hồ sơ dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn từ 02 (hai) huyện trở lên, hoặc có tổng mức đề nghị hỗ trợ từ 05 tỷ đồng trở lên. Thành lập hội đồng thẩm định liên ngành, tổ chức, thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt theo đúng quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tiếp nhận, thẳm định, phê duyệt hỗ trợ các dự án liên kết trên địa bàn.

UBND cấp huyện giao Phòng Kinh tế tiếp nhận các dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có phạm vi hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn 01 (một) huyện và có tổng mức đề nghị hỗ trợ dưới 05 tỷ đồng. Thẩm định hồ sơ và trình  UBND cấp huyện phê duyệt theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/10/2019.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật